FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Działalność - Charakterystyka społeczności lokalnej

 

Charakterystyka społeczności lokalnej

Zasoby lokalne

 

Ludzie

 • wykwalifikowany fotograf prowadzący warsztaty fotograficzne, zajmuje się bieżącą dokumentacją fotograficzną imprez organizowanych przez bibliotekę,
 • lokalna artystka,
 • uczestniczka warsztatów fotograficznych, chętnie angażuje się w imprezy biblioteczne dla dzieci,
 • dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, współpraca przy realizacji projektów, organizowanie spotkań autorskich, pokazów filmowych,
 • kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej, współpraca przy organizacji imprez bibliotecznych,
 • "Przyjaciele Biblioteki" -czytelnicy w różnym wieku, społecznicy chętnie współpracujący z biblioteką
 • poetka, mieszkanka gminy,

 

Zasoby materialne

 • pomieszczenia biblioteczne: czytelnia, w której odbywają się lekcje biblioteczne, prelekcje, spotkania autorskie, imprezy czytelnicze dla dzieci; korytarz ? galeria służący wystawom fotograficznym i malarskim oraz pomieszczenia będące w dyspozycji biblioteki, gdzie odbywają się projekcje filmów i większe imprezy podsumowujące zrealizowane projekty, jak również warsztaty fotograficzne, drukarskie, czerpania papieru oraz zajęcia wakacyjne dla najmłodszych,
 • sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran, laptop, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, dyktafon),
 • sprzęt komputerowy (stanowiska komputerowe, drukarki, skaner, fax),
 • dostęp do Internetu,
 • sztalugi,
 • antyramy,
 • stroje bohaterów bajkowych,
 • plansze z rysunkami postaci bajkowych.

Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne

 • Wójt Gminy Godów,
 • Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Godów,
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie,
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice "Inter Krostoszowice", 
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Razem Raźniej".  

 

Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań

Gmina Godów posiada korzystną pozycję strategiczną ze względu na sąsiedztwo z Czechami, bliskość takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski i Jastrzębie-Zdrój, a także ze względu na przebiegającą przez gminę autostradę A1. Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną. Geograficznie gmina Godów należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren więc jest pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi     dolinami czterech rzek: Olzy, Leśnicy, Szotkówki i Piotrówki. Stopa bezrobocia dla powiatu wodzisławskiego, do którego administracyjnie należy gmina, wynosiła 10,2 %. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Godów wynosi 492. Na terenie gminy, oprócz bibliotek, działalność kulturalną prowadzi Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, w którego skład wchodzi 5 ośrodków. Sieć placówek oświatowych stanowią 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych, 5 przedszkoli i 1 oddział przedszkolny. Ponadto zajęcia dla dzieci organizują 2 Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze.

W celu zbadania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności gminy Godów w okresie od marca do kwietnia 2012 r. przeprowadzono badania ankietowe oraz wywiady na grupie 80 osób. W ankiecie wzięło udział 60 respondentów, w tym 30 uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i 30 osób w wieku 19-75 lat. Wywiadem bezpośrednim objęto 20 rodziców dzieci w grupie wiekowej od 4 do 5 lat. 

Potrzeby najmłodszej grupy dzieci w wieku od 4 do 5 lat, które nie uczęszczają do przedszkola, zostały zbadane podczas rozmów bezpośrednich z rodzicami. Byli oni zainteresowani udziałem swoich dzieci w zajęciach prowadzonych przez bibliotekę w okresie wakacyjnym. Spotkania te pozwoliłyby dzieciom na kontakt z rówieśnikami, przełamywanie barier komunikacyjnych, rozpoznanie i poszerzenie zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności. 

Przebadana młodzież w wieku do 18 lat działalność edukacyjno-kulturalną biblioteki ocenia raczej pozytywnie. Wyrazili chęć udziału w zajęciach stałych, jak warsztaty fotograficzne, aby rozwijać swoje artystyczne zainteresowania i poszerzać wiedzę z danej dziedziny, a także spędzać czas z rówieśnikami. Poza tym chcieliby uczestniczyć w projektach wyrównujących ich szanse na lepszy start w dorosłe życie. 

Badania przeprowadzone na grupie wiekowej 19 - 75 lat wykazały, iż 93 % ankietowanych korzysta z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, wypożyczając na zewnątrz książki i czasopisma przynajmniej raz w miesiącu oraz korzystając na miejscu z księgozbioru podręcznego i Internetu. Społeczność lokalna zgłosiła potrzebę stworzenia strony internetowej Biblioteki, aby mieć nie tylko dostęp on-line do jej zasobów, ale również do informacji o bieżących działaniach. Seniorzy (50+) wskazali na potrzebę zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób twórczy i aktywny, a także na potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem poprzez spotkania Klubu Przyjaciół Biblioteki. Większa część badanych zainteresowana jest poznawaniem dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 33 % badanych zgłosiło chęć udziału w planowanych przez placówkę przedsięwzięciach kulturalnych. Z badań wynika, że oferta biblioteki powinna zostać wzbogacona o spotkania z ludźmi z pasją, wystawy fotograficzne, malarstwa i rękodzieła oraz publikacje o regionie.

 

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia