FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Działalność - Zarządzanie realizacją strategii

 

Zarządzanie realizacją strategii

 

1. Zmiany prawne i organizacyjne w działalności biblioteki

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez organizatora. Działania ujęte w planie biblioteki nie wymagają zmian prawnych i organizacyjnych.

 

2. Monitoring realizacji planu

W trakcie monitorowania będzie oceniany postęp w realizacji Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie oraz jego efektywność. Bieżąca kontrola czy zaplanowane działania mieszczą się w założonym czasie będzie dokonywana po każdym zrealizowanym przedsięwzięciu. Dyrektor biblioteki wraz z odpowiedzialnym za działanie pracownikiem dokonują analizy wskaźników (np. listy uczestników) i ustalą stopień zgodności realizacji zaplanowanych działań z harmonogramem. 

 

3. Ewaluacja

Ewaluację planu przeprowadzi dwustopniowo, pod koniec każdego roku oraz po trzech latach, zespół pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej. Jej wyniki zostaną przedstawione dyrektorowi i podlegać będą analizie. W sytuacjach koniecznych dokonana zostanie korekta założeń planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu zostaną podsumowane dotychczas przeprowadzone działania oraz określone mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, które pojawiły się podczas ich realizacji. Ocenie zostanie również poddany stopień osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Ewaluacja realizacji całego planu obejmować będzie oszacowanie efektów planu rozwoju i tego czy zostały zrealizowane założone cele, a także ocenę stopnia zaangażowania w realizację planu wszystkich pracowników. Poziom satysfakcji odbiorców działań i ich opinia o pracy instytucji zostaną sprawdzone w drodze badań ankietowych i wywiadów. Ewaluacja ta posłuży do zaplanowania dalszego rozwoju biblioteki.   

 

4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom

Na koniec każdego roku wyniki ewaluacji planu rozwoju zostaną zaprezentowane Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Godów. Informacja o zrealizowanych działaniach wynikających z planu będzie również prezentowana na stronie internetowej biblioteki.

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia