FadeGallery - Free Version
Katalog ONLINE
zmniejsz wyzeruj zwiększ

Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Pierwsza biblioteka publiczna, którą założono na terenie gminy Godów, powstała w 1904 r. z nielicznych darów przekazywanych przez Towarzystwo Czytelni Ludowych z Poznania. Przed wybuchem II wojny światowej biblioteka, którą posiadało Towarzystwo Czytelni Ludowych w Gołkowicach, liczyła już kilka tysięcy książek. Przedwojenne zbiory uległy jednak całkowitemu zniszczeniu.

 

Ukazanie się w 1946 r. dekretu o bibliotekach, nakładającego na organy administracji obowiązek zakładania bibliotek publicznych, spowodowało powstanie sieci bibliotek gromadzkich w Godowie ( 1948 r.), Skrzyszowie (1959 r.)
i Gołkowicach (brak dokumentacji ze względu na pożar w 1977 r.). Zmiany administracyjne w 1973 r. przyczyniły się do tego, że biblioteki w Gołkowicach i Skrzyszowie stały się filiami Nr 1 i Nr 2 Biblioteki Gminnej w Godowie.

Wraz z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gołkowicach, 24 stycznia 1976 r. powołana została Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie z siedzibą w Gołkowicach. W jej struktury organizacyjne weszły filie Nr 1
w Godowie i Nr 2 w Skrzyszowie. Pierwszym kierownikiem Biblioteki, do 1979 r. była Urszula Mendrela. W wyniku pożaru w 1977 r. zniszczony został sprzęt biblioteczny, cały księgozbiór podręczny (3791 woluminów) oraz katalogi. Kolejnym kierownikiem gołkowickiej Biblioteki została Danuta Górek, która piastowała tę funkcję w latach 1980 ?1989. 

Na terenie gminy Godów w roku 1978 działał punkt biblioteczny w Skrbeńsku, który mieścił się w Klubie Prasy. Punkt prowadził pracownik klubu a wymiana książek była nieregularna, uwarunkowana środkami lokomocji. Dla zapewnienia mieszkańcom poszczególnych sołectw dogodnego dostępu do zbiorów bibliotecznych, na terenie gminy utworzono kolejne filie: Nr 4 w Krostoszowicach (1980 r.) i Nr 3 w Skrbeńsku (1981 r.) oraz dwa punkty biblioteczne należące do biblioteki w Godowie, a znajdujące się w Łaziskach i na strażnicy WOP. 

Już w 1980 r. powstał projekt utworzenia filii w Łaziskach w miejsce działającego tam punktu. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe dopiero w 1990 r. powstała filia Nr 5 w Łaziskach.

W latach 1982 ? 1985 ze względu na przebudowę i rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Gołkowicach działalność Biblioteki była ograniczona. Księgozbiór zmagazynowano w pomieszczeniu zastępczym gdzie do dyspozycji czytelników udostępniono część zbiorów umieszczonych w szafie w Klubie Ruchu, co pewien czas wymienianych
w zależności od popytu.

W tym czasie biblioteki finansowane były ze środków Funduszu Rozwoju Kultury. Zakupem książek oraz ich dystrybucją do jednostek podległych zajmowała się Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim. Trzecim kierownikiem, a późniejszym dyrektorem została Bożena Holesz. Funkcję tę sprawuje od 1 listopada 1989 r. do dziś.

Proces kształtowania się sieci bibliotecznej w gminie Godów został ostatecznie zakończony w 1990 r. kiedy to powstała najmłodsza filia Nr 5 w Łaziskach. Do chwili obecnej istnieje jedna biblioteka gminna, która w 2010 r. przeniosła swoją siedzibę w Gołkowic do Godowa, oraz pięć filii obsługujących mieszkańców siedmiu wsi.

W wyniku reformy samorządowej w 1990 r. biblioteka publiczna stopnia podstawowego znalazła się w gestii samorządu terytorialnego, który otaczał ją opieką, zapewniając warunki niezbędne do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Największym osiągnięciem w roku 2001 było uzyskanie przez bibliotekę statusu instytucji kultury oraz przygotowanie i wdrożenie w życie podstawowych dokumentów organizacyjnych. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, tj. z dniem 1.03.2001 r. biblioteka stała się instytucją kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W sierpniu 2010 r. siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej, wraz z księgozbiorem została przeniesiona z Gołkowic do Godowa. Obecnie mieści się w budynku byłej Straży Granicznej przy ulicy 1 Maja 18.

 

? 2013 Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie bip

Realizacja: ORTH Multimedia